Resources and Publications

A Needs Assessment of Geospatial Data and Technologies in the Lower Mekong Region

20 Mar 2016 Author(s): SERVIR-Mekong
A Needs Assessment of Geospatial Data and Technologies in the Lower Mekong Region

 ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາກອນຢູ່າງໄວວາຢຼູູ່ພາກພ ື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງຕອນລ ູ່ມທ ູ່ກວມເອົາປະເທດກໍາປຼູເຈຍ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດື້ສ ບຕໍູ່ຜັກດັນໃຫື້ມ ການປູ່ຽນແປງ ຂອງລະບົບນິເວດນໍື້າ ກໍູ່ຄ ການສຼູນເສຍ ແລະ ເສ ູ່ອມໂຊມຂອງພ ດພັນທໍາມະຊາດ ແລະ ດິນຢຼູູ່ໃນພາກພ ື້ນ. ການປູ່ຽນແປງດັູ່ງກູ່າວກໍາລັງມ ຜົນກະທົບມ ມັກເກ ດໃນທາງລົບຕໍູ່ການບໍລິການລະບົບນິເວດ, ການຄໍື້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ນໍື້າ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນ. ສະພາບການປູ່ຽນແປງດິນຟື້າອາກາດຍິູ່ງເຮັດໃຫື້ ຜົນກະທົບດັູ່ງກູ່າວນ ື້ຮ ນແຮງຂ ື້ນ ເຊິູ່ງຊ ື້ໃຫື້ເຫັນຢູ່າງຈະແຈື້ງເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປ ງການປົກຄອງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນທ ກໆຂະແໜງການ.

ຂໍື້ມຼູນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ທາງພຼູມສາດພ ື້ນທ ູ່ ສາມາດປະກອບສູ່ວນທ ູ່ສໍາຄັນເຂົື້າໃນການຕັດສິນໃຈທ ູ່ ທັນເວລາ ແລະ ມ ຂໍື້ມຼູນຂູ່າວສານທ ູ່ຖ ກຕື້ອງ. ຕົວຢູ່າງຂໍື້ມຼູນນໍື້າຝົນທ ູ່ຄາດຄະເນຈາກຣາດາດາວທຽມ ສາມາດເພ ູ່ມເວລາການເຕ ອນໄພນໍື້າຖື້ວມຮ ນແຮງໃຫື້ຫ າຍຂ ື້ນກວູ່າເກົູ່າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ເພ ູ່ອໃຫື້ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການວາງແຜນ, ນະໂຍບາຍ, ຫ ການຕັດສິນໃຈອ ູ່ນໆ, ຂໍື້ມຼູນຂູ່າວສານຕື້ອງເຂົື້າເຖິງກ ູ່ມຄົນ ແລະ ສະຖາບັນທ ູ່ເໝາະສົມ, ໃນເວລາ ແລະ ຮຼູບແບບທ ູ່ເໝາະສົມ.

SERVIR-Mekong ແມູ່ນສຼູນໃຫມູ່ຫລື້າສ ດຂອງເຄ ອຂູ່າຍສາກົນ ຂອງສຼູນຕູ່າງໆທ ູ່ອົງການ USAID ແລະ NASA ໄດື້ລິເລິູ່ມເພ ູ່ອສະໜັບສະໜຼູນການໃຊື້ຂໍື້ມຼູນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ທາງພຼູມສາດພ ື້ນທ ູ່ ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈ, ດໍາເນ ນການປະເມ ນຄວາມຕື້ອງການໃນຊູ່ວງທື້າຍປ 2014 ຫາຕົື້ນປ 2015 ເພ ູ່ອອະທິບາຍຈ ດສ ມຍ ດທະສາດຂອງແຜນງານ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນໃຫື້ແກູ່ຜຼູູ່ມ ສູ່ວນຮູ່ວມອ ູ່ນໆ ເພ ູ່ອຫາທາງປັບປ ງການໃຊື້ຂໍື້ມຼູນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ທາງພຼູມສາດພ ື້ນທ ູ່ ທ ູ່ມ ປະສິດທິພາບ ຢຼູູ່ໃນພາກພ ື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງຕອນລ ູ່ມ. ບົດລາຍງານນ ື້ແມູ່ນຜົນໄດື້ຮັບຂອງການປະເມ ນຜົນດັູ່ງກູ່າວ.