Resources and Publications

A Needs Assessment of Geospatial Data and Technologies in the Lower Mekong Region

20 Mar 2016 Author(s): SERVIR-Mekong
A Needs Assessment of Geospatial Data and Technologies in the Lower Mekong Region

Sự phát triển kinh tế và gia tăng dân số một cách nhanh chóng ở khu vực hạ lưu sông Mêkông (LMR)- gồm có Campuchia, Cộng hòa dân của nhân dân Lào, My-an-ma, Thái lan và Việt Nam- liên tục dẫn tới những thay đổi về chế độ dòng chảy của vùng cũng như mất mát và suy giảm hệ thực vật tự nhiên và đất. Những sự thay đổi này kéo theo các tác động, chủ yếu là tiêu cực, đến dịch vụ hệ sinh thái, an ninh lương thực, nước sạch và đa dạng sinh học. Tất cả những tác động này còn gia tăng hơn dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Điều đó tạo nên những yêu cầu cấp thiết về cải thiện công tác quản lý và ra quyết định trên hầu như mọi lĩnh vực.

Dữ liệu và công nghệ xử lý dữ liệu không gian địa lý có thể hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định nhanh và chính xác. Ví dụ như vệ tinh ra-da ước tính lượng mưa có thể giúp cảnh báo sớm những trận lụt lớn và nghiêm trọng. Tuy nhiên, thông tin cần phải đến được đúng người và cơ quan liên quan đúng thời điểm và định dạng thông tin cũng cần phù hợp nhằm hỗ trợ hiệu quả cho việc quy hoach, lập chính sách hoặc các quá trình ra quyết định khác.

SERVIR-Mekong là dự án mới nhất nằm trong mạng lưới toàn cầu của USAID và NASA được xây dựng nhằm hỗ trợ ứng dụng dữ liệu và công nghệ không gian đia lý cho việc ra quyết định. Vào cuối 2014 và đầu 2015, SERVIR-Mekong đã thực hiện điều tra đánh giá nhu cầu để tìm ra chiến lược phát triển cho chương trình cũng như cung cấp thông tin cho các bên hữu quan đang có nhu cầu nâng cao khả năng ứng dụng của dữ liệu và kỹ thuật không gian địa lý một cách hiệu quả tại vùng hạ lưu song Me kông (LMR). Báo cáo này là kết quả của những điều tra đánh giá đó.