Resources and Publications

SERVIR Mekong Product and Services Summary

31 Jan 2016 Author(s): SERVIR Mekong
SERVIR Mekong Product and Services Summary

SERVIR-Mekong là chương trình hợp tác của USAID-NASA được xây dựng nhằm cải thiện công tác quản lý môi  trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực hạ lưu sông Mê Kông thông qua việc nâng cao các ứng dụng của dữ liệu và công nghệ không gian địa lý phục vụ công tác hoạch định chính sách, quy hoạch và các quá trình ra quyết định khác.

SERVIR-Mekong là một trong bốn đầu mối thông tin chính của hệ thống SERVIR đang hoạt động tại các nước đang phát triên. Mỗi đầu mối thông tin giữ nhiệm vụ cung cấp dịch vụ một cách bền vững về dữ liệu, phân tích dữ liệu, đào tạo và các phương pháp thực tiễn phù hợp nhất, nhằm hỗ trợ các cơ quan từ cấp địa phương đến vùng lãnh thổ trong việc cải thiện quá trình ra quyết định.

SERVIR-Mekong được thực hiện bởi Trung Tâm Phòng Tránh Thiên Tai Châu Á (ADPC), tổ chức phi chính phủ trong khu vực hiện có những liên kết mật thiết với các chính phủ châu Á trong việc nâng cao năng lực thích ứng phòng chống thiên tai. Trong gian đoạn năm năm đầu tiên được tài trợ bởi Tập Đoàn Tin Học Không Gian (Spatial Informatics Group - SIG), Viện Môi Trường Stockholm (SEI), và Deltares.

Sản phẩm và dịch vụ của SERVIR gồm có:

  1. Các công cụ hỗ trợ ra quyết định (ví dụ như xây dựng bản đồ trực tuyến)
  2. Sản phẩm dữ liệu được thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng
  3. Dich vụ thông tin (ví dụ như dữ liệu lượng mưa được cập nhật tự động)
  4. Các tài liệu phổ cập kiến thức
  5. Nâng cao năng lực (thông qua đào tạo, trao đổi kiến thức, các công trình kỹ thuật và sản phầm hợp tác)