Resources and Publications

Topic: Food Security

Brochures, Fact Sheets and Posters

Author(s): SERVIR-Mekong
Why this Project? Droughts in the Lower Mekong Region negatively impact ecosystem services, food and water security and biodiversity. These impacts are exacerbated by climate change, further…
Author(s): SERVIR-Mekong
The SERVIR-Mekong project promotes the use of publicly available satellite imagery and geospatial technologies in development work. The United States Agency for International Development (USAID), in…
Author(s): SERVIR Mekong
SERVIR-Mekong là chương trình hợp tác của USAID-NASA được xây dựng nhằm cải thiện công tác quản lý môi  trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực hạ lưu sông Mê Kông thông qua việc nâng…

Regional

Author(s): SERVIR-Mekong
Why this Project? Droughts in the Lower Mekong Region negatively impact ecosystem services, food and water security and biodiversity. These impacts are exacerbated by climate change, further…
Author(s): SERVIR-Mekong
The SERVIR-Mekong project promotes the use of publicly available satellite imagery and geospatial technologies in development work.
Author(s): SERVIR Mekong
SERVIR-Mekong là chương trình hợp tác của USAID-NASA được xây dựng nhằm cải thiện công tác quản lý môi  trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực hạ lưu sông Mê Kông thông qua việc nâng…
Author(s): SERVIR-Mekong
Why this Project? Droughts in the Lower Mekong Region negatively impact ecosystem services, food and water security and biodiversity. These impacts are exacerbated by climate change, further…
Author(s): SERVIR-Mekong
The SERVIR-Mekong project promotes the use of publicly available satellite imagery and geospatial technologies in development work.
Author(s): SERVIR Mekong
SERVIR-Mekong là chương trình hợp tác của USAID-NASA được xây dựng nhằm cải thiện công tác quản lý môi  trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực hạ lưu sông Mê Kông thông qua việc nâng…